Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht

Projekti kood: 2014-2020.5.01.21-2592

Projekti teemad

Projekti nimi: Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht
Projekti rahastamine: Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
Toetussumma: 50 000 eurot. Toetuse määr 100%
Omafinantseering: 0,00 eurot
Projekti kogumaksumus: 50 000 eurot
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2021-31.08.2023

Projekti eesmärgiks on suurendada Pärnu sihtkoha atraktiivsust arendades Pärnut kui jätkusuutlikku, turvalist ja külalislahket sihtkohta. Samuti töötada välja võimalikest variantidest parim piirkonna arendus- ja juhtimise kontseptsioon. Projekti eesmärkide täitmine annab sihtkohale võimaluse arenguhüppeks nii digitegevuste, uudsete toodete/teenuste ning koostöömudelite näol.

EL regionaalarengufond

Pärnu linnavalitsus kaardistab Pärnu linna ja maakonna turismiettevõtete jätkusuutlikkusega seotud hetkeseisu, murekohad ja koolitusvajadused

Jätkusuutlik ehk säästev või ka kestlik turism ei ole eraldi turismiliik, vaid kõigi turismiliikide, laiemalt kogu turismisektori parendamine vastavalt säästva arengu põhimõtetele. Kestlikkust mõistetakse turismisektoris külastusest tulenevate positiivsete mõjude suurendamise ja negatiivsete mõjude vähendamisena.

Maailma turismiorganisatsioon seab kestlikule turismile kolm eesmärki:
1) loodusressursside optimaalne kasutamine, mis aitab säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse, looduspärandit ja bioloogilist mitmekesisust;
2) sihtkoha kogukondade sotsiaalkultuurilise autentsuse austamine, nii materiaalse kui vaimse kultuuripärandi ja elulaadi säilitamine, ning kultuuridevahelisele mõistmisele ja sallivusele kaasa aitamine;
3) elujõulise ja pikaajalise majandustegevuse tagamine, mis pakub kõigile sidusrühmadele õiglaselt jaotatud sotsiaalmajanduslikke hüvesid, sealhulgas stabiilseid töö- ja sissetuleku võimalusi ning aitab leevendada vaesust.

Uuringu protsess

Projekti käigus plaanitakse küsitleda Pärnumaa turismiettevõtte esindajat ning väiksema valimiga viia läbi süvaintervjuud. Kaardistuse analüüsi järel korraldatakse turismiettevõtjatele ümarlaud, kus tutvustatakse uuringu tulemusi ning kestliku turismi koolitus- ja tegevusplaani perioodiks 2022-2025. Kaardistust viib läbi eksperdid: OÜ Karuskose esindaja Aivar Ruukel ning Marika Kose ja Tarmo Pilving Eesti Maaülikoolist.

 • Perioodil 24.11.2021–01.02.2022 Kestliku turismi küsimustik ettevõtjatele. 

Küsitluse eesmärgiks on kaardistada Pärnu linna ja maakonna turismiettevõtete jätkusuutlikkusega seotud hetkeseis, murekohad ja koolitusvajadused. Projekti käigus soovitakse küsitleda 120 Pärnumaa turismiettevõtte esindajat: 40 majutusettevõtet, 40 toitlustusettevõtet ja 40 vaba aja teenust pakkuvat ettevõtet

 • Perioodil 20.01.2022–8.02.2022 viiakse täiendavalt läbi kestliku turismiga seotud intervjuud ettevõtjatega.

Plaanis on intervjueerida 18 turismiettevõtjat.

 • 30.03.2022 – toimub Pärnumaa turismiasjaliste ümarlaud, kus tutvustatakse kestliku turismi küsitluse, intervjuude tulemusi, edasisi plaane ning koolituskava.
 

Kestlike lahenduste juurutamise mentorprogramm

Uuringust selgus, et kestlike lahenduste kasutamine jääb tihti väheste teadmiste taha. Leiti, et vajatakse mentorit, kes ettevõttepõhiselt aitab kaardistada hetkeolukorda ning annab soovitusi, kuidas kestlikumalt tegutseda. Tulenevalt sellest loodi mentorprogramm, mida viib ellu konsultant Liina Värs. Liinal on 11 aastat kogemusi turismivaldkonnas ning tema peamisete nõustamisvaldkondade hulka kuuluvad keskkonnajuhtimine, kestlik turism ning ligipääsetavus. Mentorprogrammis osalevad 10 ettevõtjat Pärnumaalt ning Soomaa ja Matsalu rahvuspargist. Programmi käigus külastab mentor ettevõtteid, tagasisidestab seniseid tegevusi ja aitab koostada ettevõtte eripäradest lähtuva tegevuskava kestliku teenusepakkumise parendamiseks.

 • Perioodil 10.05-23.07.2023 toimuvad mentorprogrammi tegevused

Pärnu linnavalitsus suurendab Pärnumaa atraktiivsust läbi külalislahkuse arendamise

Külalislahkuse ekspertteenuse ja uuringu läbiviimiseks on sõlmitud leping osaühinguga Kliendikesksuse arendus. Tegevuste juhtivekspert on pikaajalise kliendikogemuse ja teeninduse juhtimisega Katri Rohesalu, keda toetab rahvusvaheline külalislahkuse konsultant Meelis Kuuskler.

Ekspertteenuse eesmärgiks on töötada välja sihtkohale ja ettevõtjatele suunatud Pärnumaa külalislahkuse arenguprogramm. Programmi kirjeldusse sisendi ja aluse saamiseks viiakse läbi põhjalik uuring seotud osapoolte kaasamise läbi. Projekti raames kaardistatakse arusaam külalislahkusest ja külalislahkuse väärtuspakkumisest, kliendikesksusest, teenuste terviklikkusest, erisuste märkamisest ja ettevõtjate valmisolekust erivajadustega ja eristuvate vajadustega arvestada, koolitus- ja mentorluse vajadustest jt teemadest.

Uuringu protsess

Protsess algas jaanuaris 2022 eeluuringuga eesmärgiga koguda täiendavat ülevaadet nii parimatest praktikatest ja trendidest kui ka Pärnumaa ettevõtluskeskkonnast, hospitality sektori olukorrast, klientide peegeldustest jne.

2022 kevadeks on planeeritud veebi teel ettevõtete küsitluse ja täiendavate intervjuude korraldus ning kliendiküsitluse läbiviimine. Tulenevalt kogutud sisendist töötatakse eelolevaks sügiseks välja külalislahkuse arenguprogramm 2023-2025.

 • Perioodil 07.03.2022–28.03.2022 külalislahkuse ankeetküsitlus ettevõtetele. 

Projekti raames läbiviidava uuringu eesmärgiks on välja selgitada sihtkoha ja sealsete ettevõtjate külalislahkuse hetkeolukorra tugevused ja murekohad ning arenguvajadused. Projekti uuringusse soovitakse saada võimalikult palju vastuseid kohalikelt ettevõtetelt. Valimisse kuulub ca 600 ettevõtet nii keskuslinnast kui maakonnast.

 • Perioodil 04.04.2022-24.04.2022 sihtkoha külastajate ankeetküsitlus.

Eesmärk on saada vähemalt 100 reaalse kogemusega külastaja (nii sise- kui välisturisti) lõpetatud ankeediga vastust. Antud vastuste arv annab võimaluse teha üldisel tasemel järeldusi Pärnu ja Pärnu linna külalislahkuse kohta.

 • Perioodil 02.05.2022–18.05.2022 viiakse täiendavalt läbi rühmaintervjuud ettevõtjatega.

Mõistmaks paremini ankeediga kogutud informatsiooni, viiakse läbi kuni viis täiendavat intervjuud ettevõtete uuringus. 

 • 30.11.2022 toimus külalislahkuse teemaline infopäev Pärnu Rannahotellis.

Infopäeval tutvustati külalislahkuse uuringu ja arenguprogrammi protsessi ning tulemusi. Inspiratsioonikõnelejaks oli  LaSpa esindaja Anne Mallene. Visit Estonia ning Visit Pärnu esindajad tutvustasid ettevõtjatele koostöövõimalusi vastavate turunduskanalite ja -tegevuste vaates. 

Uuringu tulemuste ja valminud programmiga on võimalik tutvuda:

Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring – lühikokkuvõte

Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring – täisraport

Pärnu linnavalitsus korraldab külalislahkuse mõttelaadi arendavaid koolitusi

Pärnu kõrghooajal siseneb tööturule palju noori teenindajaid, keda tuleb välja koolitada kiiresti ja efektiivselt. Teeninduskvaliteedi ühtlaseks tõstmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus suve hakul koolituste lühiseeria, mis on suunatud peamiselt noortele teenindajatele ja nende juhtidele. Suurim kasv töötajate ridades on toitlustuses, kellele on peaasjalikult suunatud teeninduskoolitused. 

Kliendisuhtluses osaleb suuresti ka müügi- ja turunduspersonal, kes mõjutab klienditeekonna esimestes ja viimastes etappides külastaja kogemust. Digitaalse klienditeekonna paremaks mõistmiseks ja arendamiseks korraldatakse vastav koolitus.

Koolituste sari

2022. aasta kevadel toimus kolm koolitust, mis olid suunatud toitlustusettevõtete töötajatele:

 • 26.04.22 koolitus “Meeskonnatöö juhtimine külalislahkuse võtmes”
 • 30.05.22 koolitus “Klienditeeninduse salanipid – kuidas teha tööd nii, et silm säraks?”
 • 06.06.22 teeninduskoolitus “Rasked olukorrad, rasked kliendid – kuidas kerge meelega teenindada?”

2022. aasta sügisel toimus kahest teemamoodulist koosnev koolitus, mis oli suunatud väikeettevõtjatele turismis:

 • 24.11.22 koolituspäev “Klienditeekond veebis ning tulemuslike kliendisuhete loomine ja hoidmine”

Pärnu DMO koostöökontseptsiooni loomine

Pärnu DMO koostöökontseptsiooni loomiseks on sõlmitud leping osaühinguga Loovusait. Loovusait on turismi ja ärikonsultatsiooni valdkondi ühendav innovatiivne koolitus- ja konsultatsioonibüroo.

Eesmärgiks on analüüsida senist Pärnumaa turismiarendamise juhtimismudelit ja töötada välja piirkonna turismi arendus- ja juhtimiskontseptsioon. Uue koostöömudeli kaasabil muutub Visit Pärnu arendamine ja turundamine sihipärasemaks, tagatakse Visit Pärnu turismiettevõtjate jätkusuutlikkus ning ressursside koondamisel paigutatakse ressursid otstarbekamalt ja seeläbi luuakse võimalused täiendava tulu teenimiseks.

Tegevuskava

Protsess algas detsembris 2021 fookusgrupi intervjuudega, millele järgnesid erinevad grupiarutelud ja suuremas ettevõtjate ringis kohtumised. 

31.05.2022 osapoolte poolt kooskõlastatud DMO koostöökontseptsioon on valmis. 

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile